Trajecten bij Mobilé

Wij streven naar kortdurende therapie, dat wil zeggen dat er tussen de één en de 15 sessies nodig zullen zijn. Vanuit de statistieken blijkt dat mensen gemiddeld tien gesprekken bij ons nodig hebben om hun doelen te behalen.

Voor de intake krijgt u een vragenformulier thuisgestuurd, waarop u onder andere uw gegevens en uw hulpvraag kunt schrijven. Ook krijgt u een klachtenlijst toegezonden (SCL-90-R), om ook op een objectieve wijze uw klachtenniveau te kunnen vaststellen.

Intake:

Het eerste gesprek duurt 1 uur. Samen met de psycholoog onderzoekt u de problemen en klachten waarvoor u hulp vraagt. Vervolgens stelt u in samenspraak vast wat u wilt bereiken of veranderen. Ook wordt u gevraagd wat uw verwachting is ten aanzien van de behandeling. Als er een beeld is van wat reëel haalbaar is, wordt er een behandelplan opgesteld. De psycholoog kan u adviseren, zelf de behandeling opstarten of u eventueel verwijzen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, waarin ook het resultaat van het vragenlijstonderzoek is verwoord. Het verslag kan, als u daarvoor toestemming geeft, verzonden worden aan uw bedrijfsarts of huisarts.

Sessies:

Gesprekken duren standaard 45 minuten. Tijdens de gesprekken wordt een actieve houding van u verwacht. U wordt uitgenodigd zelf mee te denken over de agenda van het gesprek. Ook kan het zijn dat u huiswerkopdrachten mee krijgt om uit te werken. Tijdens de gesprekken wordt onder andere gekeken naar de rol van gedachten en emoties. Er wordt aandacht besteed aan uw huidige gedrag en gekeken naar hoe u het anders zou willen. Disfunctionele gedachten worden uitgedaagd en nieuwe gedragsopties worden aangeboden en onderzocht middels gedragsexperimenten. Na elke 5 gesprekken vindt er een evaluatiemoment tijdens de sessie plaats. Daarbij wordt gekeken of het traject op koers is richting de tijdens de intake gestelde doelen. Het kan zijn dat behandeldoelen bijgesteld moeten worden. Ook wordt gekeken of de gesprekken prettig en effectief verlopen. Er wordt een kort verslag gemaakt van deze evaluatie. Dit verslag kan, met uw toestemming, verzonden worden naar uw huisarts of bedrijfsarts.

Eindevaluatie:

Aan het einde van de gesprekken wordt er een eindverslag gemaakt waarin duidelijk op schrift gesteld wordt welke doelen in hoeverre behaald zijn. Ook kunnen er in dit verslag een aantal aandachtspunten richting de toekomst geformuleerd worden. U wordt gevraagd wederom een klachtenvragenlijst in te vullen, net als in het begin van het traject. De resultaten op het moment van het afsluiten van het traject worden vergeleken met die van het beginmoment. Hierdoor is er ook een objectieve evaluatie van de effectiviteit van het traject. U zult ook een evaluatieformulier krijgen over de zorgverlening van onze psychologenpraktijk. Hierin kunt u aanbevelingen doen zodat wij onze zorgverlening zo optimaal mogelijk kunnen blijven afstemmen op de behoeftes van onze cliënten.

Werkgevers en trajecten bij Mobilé

In het kader van wet verbetering poortwachter zijn werkgevers in toenemende mate verantwoordelijk voor het ziekteverzuim van hun medewerkers. Als gevolg daarvan zijn werkgevers gebaat bij een snelle en adequate aanpak van psychische klachten van werknemers. Wachtlijsten verergeren deze klachten en verhogen de (verzuim)kosten. Daarom biedt onze praktijk binnen acht werkdagen na aanmelding al een intakegesprek aan. De behandeling kan de week daaropvolgend over het algemeen beginnen. Zo wordt voorkomen dat klachten onnodig verergeren en zal het reïntegratietraject sneller ingezet kunnen worden. Indien gewenst kan er contact onderhouden worden met de bedrijfsarts, afdeling personeel en organisatie, casemanager en/ of leidinggevende. Uiteraard kan er naar niet artsen alleen een beperkte verslaglegging ten aanzien van de procesinhoudelijke kant van het traject plaatsvinden. Wij geven tevens gerichte adviezen voor de werkomgeving/ leidinggevende. In alle gevallen moet de cliënt toestemming geven voor overleg. Wij volgen hiermee de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Voor de meeste mensen geldt dat zij sneller herstellen als zij bij het werk betrokken blijven. Het nuttig bezig zijn geeft steun, structuur en voldoening. Bovendien blijkt dat bij lange afwezigheid de drempel naar het werk groter wordt. Cliënt kan ondersteuning van ons ontvangen tijdens het reïntegratietraject ten aanzien het bespreekbaar maken van zijn taken (wensen, mogelijkheden, plan van aanpak). Deze gesprekken kunnen met ons worden voorbereid. Ook is het mogelijk dat wij meegaan naar de gesprekken om cliënt daarbij te ondersteunen. Wij zijn voor een vlotte, maar verantwoorde terugkeer naar de werkvloer. Een andere reden die wij hiervoor hebben is dat de werkvloer de plek bij uitstek is om te oefenen met nieuw gedrag, zoals bijvoorbeeld het aangeven van grenzen.

Personal coaching

Wij adviseren en begeleiden mensen die hun persoonlijk en beroepsmatig functioneren willen verbeteren en optimaliseren. Het doel is persoonlijke groei en zelfontplooiing. In een actief programma helpt de psycholoog u om kritisch, maar positief, naar uw eigen functioneren te kijken, realistische doelen te stellen en deze te realiseren. Personal coaching is bestemd voor iedereen die zich in relatie tot zijn/ haar bezigheden graag zo optimaal mogelijk ziet functioneren en het kader daarvan behoefte heeft aan reflectie. Het vereist een efficiënte en effectieve manier van werken. De psycholoog, in de rol van coach, helpt u een dergelijke houding te ontwikkelen, denkt mee en adviseert bij concrete problemen. Het kan verrassend nieuw licht werpen op eigen irritaties en spanningen met betrekking tot werkgerelateerde situaties.

Presentaties, voorlichting, training

Op verzoek kunnen we ook workshops en trainingen verzorgen op het gebied van communicatie, adviesvaardigheden, conflictbeheersing, samenwerking en teambuilding.

 

Free template 'Colorfall' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!